НАВЧАЛЬНА РОБОТА

КЗ «Острозька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2» Рівненської обласної ради є загальноосвітнім навчальним закладом, який забезпечує здобуття базової загальної середньої освіти, проводить корекційно-розвиткову роботу з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення, які потребують корекції усного та писемного мовлення.

У навчальному закладі функціонують:
І ступінь – початкова школа (підготовчий клас, 1-4класи, строк навчання 5 років);
ІІ ступінь – основна школа (5-9 (10) класи, строк навчання 5 (6) років)
З метою ранньої діагностики та організації кореційно-розвиткової роботи з виправлення вад мовлення з січня 2013 року у школі працюють дошкільні групи, у які зараховуються діти з 3-х років.
У дошкільних групах організовано навчання з Базовою Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».
Школа працює за навчальними планами для спеціальних загальноосвітніх шкіл затвердженими наказами МОН (№80 від 08.01.2014р.; №504 від 22.04.2014р.; №416 від 09.04.2015р.)
Типові навчальні плани передбачають реалізацію базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Вони охоплюють інваріативну складову (утому числі й корекційно-розвиткові заняття), сформовану на державному рівні варіативну.
Навчання здійснюється за шестиденним робочим тижнем з метою зменшення щоденного навантаження учнів.
Зміст корекційно-розвиткових занять спрямований на вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів і реалізацію в школі через корекційно-розвиткові заняття: «Розвиток мовлення», «Корекція розвитку», «Лікувальна фізкультура», «Корекція мовлення», «Логоритміку».
Основні напрямки корекційно-розвиткової роботи:
— розвиток зорового та слухового сприймання, мовлення, пізнавальної діяльності, психофізичний, соціально-комунікативний розвиток дітей з особливими потребами, формування в них соціально-побутової орієнтації;
— Розвиток навичок самореалізації та саморозвитку дітей шляхом взаємодії з навколишнім природним середовищем з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності;
— Створення умов для соціалізації та інтеграції дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та життєво важливих компетенцій

Основними завданнями спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату є:

  • забезпечення права дітей, які мають тяжкі порушення мовлення, на здобуття освітнього рівня базової загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою;
  • розвиток природних здібностей, обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх диференційованої та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості;
  • сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;
  • сприяння фізичному і психічному розвитку дітей;
  • забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів;
  • здійснення соціально – педагогічного патронажу: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх заміняють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі;
  • До основних напрямків роботи закладу належить вдосконалення методики роботи дошкільних груп із ранньої діагностики та корекції мовленнєвих порушень; створення системи взаємозв’язку вчителя, логопеда, вихователя, психолога, соціального педагога в навчально-виховній та корекційній роботі виховання готовності до самостійного життя.

Процес корекції мовленнєвих вад реалізується через такі корекційно-розвиткові заняття: розвиток мовлення (індивідуальні та фронтальні логопедичні заняття), розвиток зв’язного мовлення, лікувальна фізкультура, логоритміка, а також заняття соціально-психологічної служби школи.
З метою ранньої діагностики та корекції мовленнєвих порушень у закладі відкрито дві дошкільні групи, до яких зараховуються діти з 3-х років.
Досвідчені вчителі і вихователі, практичний психолог проводять корекційно-відновлювальну роботу з учнями, формують правильну вимову, розвивають зв’язне мовлення, слухове сприймання, здійснюють корекцію розвитку. Навчання здійснюється за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, новітніх комп’ютерних програм.
В школі організовано роботу логопедів. Основним їх завданням є усунення порушень усного і писемного мовлення, запобігання різних відхилень мовленнєвого розвитку учнів, пропаганда логопедичних знань серед батьків. Кожного року логопедами проводиться діагностичне обстеження усного і писемного мовлення всіх учнів, з метою виявлення в них мовленнєвих порушень.
З учнями, що мають мовленнєві недоліки, проводиться корекційна логопедична робота паралельно з навчанням дітей у школі. Заняття з ними проводяться у години, вільні від уроків.
Основна форма організації навчально-корекційної роботи – групові заняття. Наповнюваність груп – 4-5 дітей. До груп добираються діти з однорідними порушеннями мовлення та однакового віку. Індивідуальні заняття з учнями проводяться за напрямками щодо подолання мовленнєвої вади кожної дитини.

54614330