Звіт директора Бернацької Г.М. 2019 — 2020 н.р

Звіт директора комунального закладу «Острозька спеціальна школа № 2 I-II ступенів» Рівненської обласної ради про виконання плану діяльності навчального закладу за 2019-2020 навчальний рік

Бернацька Галина Миколаївна, 01.09.1973 р. н., освіта повна вища, закінчила Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання» та Кам’янець-Подільський Національний університет ім. І. Огієнка за спеціальністю «Корекційна та соціальна педагогіка та психологія», загальний стаж педагогічної роботи складає 27 років, займає посаду директора комунального закладу «Острозька спеціальна  школа № 2 I-II ступенів» Рівненської обласної ради – з 2008 року.

 

І. Загальні відомості про навчальний заклад.

Комунальний заклад «Острозька спеціальна школа № 2 I-II ступенів» Рівненської обласної ради – це спеціальна школа І-ІІ ступенів, що забезпечує реалізацію права дітей, із тяжкими порушеннями мовлення, на здобуття загальної середньої освіти. Школа створена в 1970 році на базі дитячого будинку та перереєстрована  22 березня 2007 року у школу-інтернат для дітей з розумовою відсталістю. З 2009 року перейменована на комунальний заклад «Острозька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2 І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради, а з 19 червня 2019 року перейменовано на Комунальний заклад «Острозька спеціальна школа № 2 І- ІІ ступенів».

Система роботи, керівництва, контролю та співпраці освітньої, педагогічної діяльності працівників у навчальному закладі є налагодженою, спланованою, скоординованою.  Кожен працівник школи знає та виконує свої посадові обов’язки, дотримується Правил внутрішнього розпорядку, підвищує показники своєї трудової діяльності. Узгоджено забезпечується розвиток, планування та діяльність закладу, що відповідає основним напрямкам та сучасним пріоритетам розвитку системи освіти України, в тому числі і спеціальної освіти.

 

ІІ. Кадрове забезпечення

Штати навчального закладу складають 74 працівники, з них 47 – це педагоги, 27 – працівники із числа спеціалістів і адміністративно-господарського персоналу. Трудовий колектив – стабільний, плинність кадрів за останні п’ять років низька. Із загальної кількості педпрацівників 47 педагогів мають повну вищу освіту, з них 24 педагоги мають спеціальну дефектологічну освіту. Розстановка педагогів та їх навантаження вмотивовані, здійснюються відповідно до фахової освіти педпрацівників та компетенції.

Якісний склад педагогів знаходиться на високому рівні, педагоги  підвищують кваліфікацію, отримують спеціальну вищу освіту, вдосконалюють педагогічну майстерність, урізноманітнюють інноваційні методи навчання та виховання дітей, видають друковані методичні посібники. Зокрема в цьому навчальному році видали методичні посібники вчителі, які атестувались Зінчук О.В. збірник «Цікаві хвилинки для логічної розминки»,   Колодяжна В.М. методичний посібник з розвитку зв᾽язного мовлення (2 клас),    Мазярчук О.П. практичний посібник « Логопедичне обстеження рівня мовлення дитини 5 років», Давидюк В.Д.  «Проектний метод навчання, як засіб профорієнтації учнів».

Значна увага в школі приділяється атестації педагогічних працівників, яка проводиться планово, систематично, атестаційні матеріали оформляються належним чином. Педагоги  відповідально, професійно та творчо підвищують свою кваліфікацію. За результатами щорічної атестації педагогічних працівників педагоги школи  Давидюк Н.В., Рачківському О.І, Сіроух Г.А., Зінчук О.В., Колодяжній В. М. підтвердженно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», Дем’янчук О.Д., Давидюку В.Д., Мазярчук О.П., Андрощук Т.О.  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,  Плісецькому М.М., Башинській О.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»; Лисенку М.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», підтверджено педагогічне звання «Старший вчитель» Давидюк Н.В., встановлено педагогічне звання «Старший вчитель»  Зінчук О.В., Колодяжній В.М.

Окрім цього, у 2019 році пройшли підвищення кваліфікації при РОІППО: Давидюк Н.В., Рачківський О.І., Даценюк-Пташинська І.Г., Зінчук О.В., Плісеький М.М., Лисенко М.В., Андрощук Т.О., Сіроух Г.А., Дем’янчук О.Д., Морар Н.М., Башинська О.В.

Педагоги  перебувають у постійному пошуку нових форм і методів організації освітнього процесу, поповнюють свої знання з методики роботи з дітьми з особливими потребами, опанування  новітніх прийомів роботи через проходження онлайн курсів.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи свідчить про забезпеченість навчального закладу кваліфікованими кадрами та можливість проведення освітнього процесу на високому рівні. Педагогам слід продовжувати удосконалювати свій професіоналізм та розширювати творчі пошуки.

 

ІІІ. Освітній  процес.

В школі навчається та виховується 127 вихованців станом на 01.05.2020 року. Із загальної кількості вихованців сформовано 13 класів та 13 виховних груп, 2 дошкільні групи. У дошкільних групах виховуються 28 дітей віком від 3-х років із діагнозом тяжкі порушення мовлення.

Впродовж 2019 року педколектив працював над підвищенням рівня освітнього процесу. В організації освітнього процесу корекції та реабілітації психофізичного розвитку дітей з особливими потребами надавалось провідного значення.

Плануючи роботу з учнями педагоги школи використовували елементи різних освітніх технологій; використовували ігрові способи організації виконання навчальних завдань; формували розумові дії школярів на усіх етапах освітнього процесу такі як: орієнтувально-дослідницькі, оцінювальні, аналізуючи узагальнювальні, порівняльні, планувальні; спонукали до мовної активності здійснювали контроль за мовою дітей; максимально використовували збережені психічні функції дитини; використовували вправи націлені на розвиток всіх психічних процесів.

Метою організації корекційно-розвиткової роботи в школі є  створення оптимальних умов для досягнення зрілості кожною особистістю, розвиток тих здібностей, які їй потрібні для життя у суспільстві, досягнення певного рівня досвідченості, використовуючи потенціал компенсаторно-корекційних можливостей, включення її в активну соціальну діяльність, забезпечення тих знань, умінь та навичок, рис характеру які уможливлюють її нормальне життя в соціумі. Вчителі корекції мовлення Стрілецька О.В., Новак І О. створюють на своїх заняттях атмосферу, яка сприяє розвитку та корекції мовлення учнів. Вчитель логоритміки Герасимчук Н.А., забезпечує систематичний та спланований вплив на розвиток  ритму, темпу, сили, інтонаційності мовлення дітей. Практичний психолог Андрощук Т.О. організовує роботу з психологічного супроводу учнів впродовж навчання в школі, проводить індивідуальні та групові заняття з розвитку всіх психічних функцій, надає консультативну допомогу педагогам та батькам з вибору дієвих методів роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Логопеди дошкільних груп Мазярчук О.П., Лавренюк О.С.  організовують роботу з вивчення особливостей рівня мовленнєвої активності дітей, планування роботи з подальшої корекції вад  мовлення дошкільників.

За підсумками роботи у навчальному році активну участь у методичній роботі  слід відмітити педагогів: Мазярчук О.П., Стрілецьку О.В., Козуб О.В., Герасимчук Н.А.

1 вересня 2019 року у відповідності до Концепції «Нова українська школа» у закладі розпочали навчання  один перший класи (8 учнів). Для ефективної та результативної організації нового освітнього простору було обладнано 1 навчальний кабінети, закуплено нові учнівські парти, ноутбук, мультимедійний проектор, дидактичний та роздатковим матеріал. Педагоги пройшли спеціальне навчання відповідно до умов та принципів Концепції Нової української школи.

Вчитель першого класу Гаврилюк А.А. при підготовці до роботи в умовах НУШ та впровадження нового державного стандарту початкової освіти пройшла курси при РОІППО, з методики роботи з першокласниками.

Педагоги, в тому числі дошкільного відділення забезпечують ефективне впровадження інноваційних педагогічних технологій, урізноманітнюють форми навчання дітей, організовують предметні тижні та проводять відкриті уроки на професійному рівні. Продовжують діяти методичні об’єднання, в рамках яких організовуються предметні тижні, добре налагоджена система взаємовідвідування уроків, виховних заходів, результати чого відображаються у розробці методичних рекомендацій.

З метою забезпечення потреб спеціальної освіти області та збереження контингенту вихованців школи відповідно до сучасних умов нормативного будівництва мережі спеціальних закладів освіти навчальний заклад прогресивно впроваджує новації та передовий досвід для підвищення ефективності якості освіти.

Відповідно до річного плану роботи школи та з метою удосконалення змісту, форм та методів методичної роботи було проведено:

— методичний тиждень «Креативність вчителя як актуальна проблема педагогічної діяльності»;

— майстер-клас «Методи та прийоми забезпечення корекційно-розвиткової спрямованості уроків»; «Методика проведення моніторингу рівня навчальних досягнень учнів»; «Модельна програма. Особливості застосування на практиці»;

— методологічний семінар «Інноваційні підходи до організації освітнього процесу початкової школи в рамках реформування Нової української школи»;

—  технологічна майстерня «Методи та прийоми роботи з дітьми, які страждають на дисграфію та дислексію»;

— семінар-практикум «Складаємо конспект інтегрованого  заняття «Я досліджую світ»; «Вдосконалення медіаграмотності педагогів школи»; «Плануємо тематичний тиждень»; «Тайм-менеджмент як ефективне планування діяльності педагогічного працівника»;

— методичний калейдоскоп «Інноваційні платформи зростання професійної майстерності педагогічних працівників»;

— круглий стіл «Подолання агресивності у відношенні вчитель-учень»;

— заняття з елементами тренінгу «Навчання заради майбутнього. Сучасні технології навчання»;

— методичний семінар «Використання інновацій для формування критичного мислення»;

— педагогічні читання «Використання інтерактивних методів навчання при проведенні уроків»;

— ігрове конструювання «Навчання по-новому. Сучасні тенденції розвитку освіти»; «Навчання по-новому. Особливості організації групової роботи»; «Розвиток комунікативних навичок учнів з особливими освітніми потребами – основна передумова їх успішної соціалізації»;

— методична платформа «Інформаційні технології в закладі – сучасний погляд на навчання дітей».

У ІІ семестрі методична робота школи була переведена у роботу з використанням дистанційних форм, всі форми методичної роботи було проведено за допомогою сервісу для відео-нарад та конференцій meet.google.com, зокрема це:

 • психолого-педагогічний семінар «Особливості співпраці педагогів, учнів та батьків»;
 • психолого-педагогічний практикум «Дошкільна група і Нова українська школа: як прокласти місток»;
 • семінар-практикум «Розвиток комунікативної культури в сучасному навчальному закладі»;
 • інструкційно-педагогічні наради «Дозування домашнього завдання, вибір форм його здійснення під час дистанційного навчання», «Робота із шкільною документацією. Заповнення класних журналів»;
 • методичні наради «Використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі».

В навчальному закладі продовжують успішно діяти методичні об’єднання: вчителів початкових класів, керівник Зінчук О.В., класних керівників, керівник Герасимчук Н.А., вчителів математично-природничого циклу, керівник Мундрієвська О.Б., вихователів, керівник Мальчик М.М., педагогів дошкільної групи, керівник Козуб О.В.

В  2019 – 2020  навчальному році  методичне об’єднання вчителів початкових класів продовжило роботу  над проблемною темою «Підтримання серед педагогів духу творчості, партнерства, взаємодопомоги та демократизму; оновлення діяльності на основі освоєння новітніх технологій, спрямованих на розвиток дитини, формування її мовленнєвих компетентностей та корекцію розладів мовлення».

Завданням методичного об’єднання  вчителів  початкових  класів було:

 • підвищення практичної підготовки вчителів до здійснення компетентнісного підходу в системі навчально-виховної роботи;
 • підвищення ефективності та якості уроку;
 • різноманітна корекційна робота;
 • впровадження нових технологій навчання та виховання учнів;
 • створення максимально сприятливих умов для розвитку можливостей і здібностей учнів;
 • підвищення педагогічної майстерності вчителів.

На першому засіданні під назвою «Серпневий марафон» відбулося обговорення програм, вивчення нормативних документів, які регламентують роботу початкової школи.

Наступне засідання методичного об’єднання було спрямоване на те, як організувати навчальний рік у початковій школі без стресу. Мова йшла як про створення комфортних умов для забезпечення навчання та виховання молодших школярів, так і про запобігання та уникнення стресів серед педагогів та організації спокійного та злагодженого навчального процесу. Були розглянуті способи побудови психологічної відновлюваності та передбачені практичні заняття з практичним психологом школи Андрощук Т.О. з управління стресом або навчання релаксації, які допомагають учителям навчатися швидко долати стрес.

У січні члени методичного об’єднання розглянули питання «Про формування ключових компетентностей шляхом використання  мультимедійних презентацій у початковій школі». Результатом яких стало створення банку мультимедійних презентацій, розроблених для використання на різних уроках в початкових класах. Вони стали одним із способів подачі для засвоєння нового та систематизації та узагальнення вивченого навчального матеріалу в умовах дистанційного навчання в період карантину.

Питання «Творча робота дітей в межах інтегрованого курсу «Я досліджую світ» було запропоноване членам методичного об’єднання  для самостійного опрацюваннях, а його обговорення відбувалося в режимі Скайп зв’язку.

Питання травневого засідання методичного об’єднання «Педагогіка партнерства як ключовий компонент НУШ» голова методичного об’єднання  Зінчук О.В. запропонувала педагогам опрацювати, переглянувши онлайн вебінар «Педагогіка партнерства у Новій українській школі» та взяти до уваги дані напрацювання та рекомендації для здійснення подальшої власної партнерської діяльності.

Протягом року вчителі приділяли увагу науково-методичному, інформаційному забезпеченню  навчально-виховного процесу, новим освітнім технологіям, вдосконаленню змісту виховання.

Педагоги Гаврилюк А.А., Зінчук О.В., Колодяжна В.М., Давидюк Н.В., Демянчук О.Д. пройшли курси НУШ та активно застосовували протягом року нові методи та прийоми навчання дітей початкових  класів. Педагоги  провели тиждень початкових класів «У світі тварин», результати якого Зінчук О.В. оформила у відео презентацію. Колодяжна В.М. провела відкритий урок з фізичної культури у 2-Б класі.

Методичну майстерність вчителі початкових класів підвищували не тільки шляхом участі у роботі методоб’єднаннях,  психолого – педагогічних семінарах, а й самоосвітою. Вони активно працювали на інтернет платформах «Всеосвіта», «На урок», «Prometheus» та інші, відвідували онлайн вебінари та конференції.

У колективі налагоджена атмосфера співробітництва, взаємодопомоги, підтримки (спільна розробка уроків, свят, екскурсій, планування).

Відповідно до плану роботи методичного об’єднання протягом навчального року  було проведено 5 засідань, на яких було погоджено план роботи та проведено роз’яснення щодо його виконання,  розглянуто питання планування виховної роботи в класах, опрацьовані основні нормативні документи з виховної роботи, проводилось анкетування класних керівників з метою з’ясування труднощів у роботі. Класні керівники працювали над власними проблемним питаннями.

У виховній роботі використовували різноманітні за формою та змістом заходи: Це відображено в темах засідань ШМО:

 • аналіз діяльності класних керівників; визначення основних напрямів методичної роботи на 2019-2020 н.р. Ознайомлення з новими нормативно-правовими актами;
 • булінг у дитячому середовищі: причини, наслідки та шляхи його подолання;
 • профілактика насильницьких та агресивних форм поведінки серед учнівської молоді;
 • спільна праця сім’ї та школи при виборі професії;
 • гендерне виховання – нагальна проблема сучасної освітньої системи; диференційований педагогічний вплив на формування гендерної поведінки школярів;
 • підведення підсумків роботи шкільного методоб’єднання класних керівників за навчальний рік

На засіданнях методичних об’єднань було заслухано та обговорено ряд цікавих та актуальних доповідей: «Причини виникнення булінгу та його наслідки» (Довга Ю. В.), «Профілактика насильницьких та агресивних форм поведінки серед учнівської молоді» (Мальчик М. М.), «Спільна праця сім’ї та школи при виборі професії» (Ярмолюк Л.М.), «Значення праці в житті людини і правильний вибір професії» (Рачківський О. І). На жаль, в зв’язку з карантином, питання березневого засідання на тему «Гендерне виховання – нагальна проблема сучасної освітньої системи» класні керівники не мали можливості обговорити в звичному форматі, а опрацювали самостійно, використовуючи інтернет ресурси та методичну літературу. Підсумкове методичне об’єднання, на якому були підведені підсумки роботи шкільного методоб’єднання класних керівників за навчальний рік, було проведено в режимі онлайн.

Робота класних керівників проходить у тісній співпраці з шкільним практичним психологом та бібліотекаром  школи. Були  проведені тренінги «СТОП – БУЛІНГ: попередження жорстокості та насильства серед підлітків», «Самостійний вибір майбутньої професії. Хочу. Можу. Треба».

Кожен із класних керівників намагається відшукати свої шляхи вирішення здавалося одних і тих же завдань, впроваджувати нові форми роботи, прагне  йти в ногу з часом, працювати й творити. Педагоги  продовжили роботу над формуванням згуртованих класних колективів, враховуючи вікові особливості учнів. Методичне об’єднання класних керівників працювало у творчому та продуктивному форматі. Кожен класний керівник доклав чимало зусиль для творчого співробітництва, підвищення педагогічної майстерності, налагодження співпраці з батьківською громадськістю, з керівниками гуртків.

Впродовж навчального року з педагогічними працівниками дошкільної групи проведено методичні об’єднання :

 • «Звіт та методи освітньої роботи на період навчання 2019-2020 навчальний рік»;
 • «Формування у дошкільників гуманістичного ставлення до природного довкілля засобами театралізованої вистави»;
 • «Інтерактивні технології в розвитку мовлення дітей дошкільного віку»;
 • «Розвиток логіко-математичної компетентності дітей старшого та молодшого дошкільного віку»
 • «Аналіз роботи за рік, обговорення шляхів її вирішення» (дистанційно).

Педагоги дошкільної групи працювали над проблемним питанням «Вдосконалення форм і методів організації роботи з дітьми дошкільного віку на основі Базової програми «Дитина».

Важливим аспектом в дошкільній групі є робота з батьками. Для них створена виставка дитячих робіт, яка щотижня оновлювалась.

В жовтні та грудні 2019 навчального року були проведені відкриті батьківські збори, на яких батьки вихованців дошкільної групи мали змогу зустрітися з адміністрацією школи та обговорити актуальні проблеми.

Члени методоб’єднання вихователів у серпні, жовтні та січні взяли активну участь у засіданнях з тем:

«Підвищення професійної компетентності в умовах нової освітньої системи», «Виховання національно-патріотичної компетентності школярів нової формації», «Проектні технології як засіб виховання патріотичної компетенції школярів».

У травні 2019 року було проведено обстеження спеціалістами інклюзивно-ресурсного центру м. Острога  вихованців дошкільної групи з метою проведення комплексної психолого-медико-педагогічної оцінки розвитку та визначення програми подальшого навчання дітей,  які досягли шкільного віку.

З 12.03.2020 освітній процес здійснюється з використанням технологій дистанційного навчання, зокрема,  соціальної мережі Viber (створено групи в усіх класах), сервісу Google – диску (на сайті школи, у розділі «Дистанційне навчання»), а також за допомогою Sms – повідомлень, індивідуальних телефонних консультацій батьків.

На сайті школи створений розділ дистанційне навчання, де розміщено всю довідкову інформацію щодо організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання.

У соціальній  мережі Viber створено групу для координації роботи педагогічних працівників під час карантину. В межах роботи групи директор школи ознайомлює педагогів з нормативними документами та методичними рекомендаціями МОН щодо організації навчального процесу під час карантину. Також здійснює контроль за роботою педагогів, відповідно до індивідуальних планів роботи під час карантину. Роботу педагогів з виконання навчальних програм директор контролює через класні групи у соціальній  мережі Viber та  сервісу Google – диску.

Згідно наказів по школі № 32-о  від 16.03.2020 та № 33-о від 24.03.2020 було розроблено та доповнено Заходи з організації освітнього процесу під час карантину в комунальному закладі  «Острозька спеціальна школа № 2 І – ІІ ступенів» Рівненської обласної ради, які педагогічною радою школи від 24.03.2020, в онлайн-режимі, доведено до всіх педагогічних працівників для виконання.

Зокрема даними заходами передбачено:

 • для адміністрації школи:
 • інформування педагогів школи про можливості, які надають освітні платформи для саморозвитку та підвищення кваліфікації, через сайт школи;
 • проведення методичних заходів дистанційно, за допомогою онлайн-сервісу meet.google.com;
 • організація, координування та здійснення контролю за виконанням вчителями освітніх програм, засобами груп у соціальній мережі Viber, електронної пошти, Skype-зв᾽язку, онлайн-сервісу meet.google.com та індивідуальних онлайн-консультацій;
 • забезпечення висвітлення актуальної інформації щодо організації освітнього процесу під час карантину на сайті школи;
 • для педагогічних працівників:
 • розроблення потижневих індивідуальних планів роботи, із зазначенням дати, змісту роботи, годин роботи. В індивідуальний план роботи необхідно внести заходи, як освітнього (навчального, виховного), так само і самоосвітнього спрямування):
 • відкорегування та узгодження, в індивідуальному порядку, із ЗДНР Н. Давидюк календарних  планів роботи згідно вимог дистанційного навчання (в плані заміни тем та зміни кількості  уроків по темах, кількості практичних, контрольних тематичних уроків);
 • здійснення оцінювання результатів навчання здобувачів освіти під час освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання зручним для педагога способом, з подальшим занесенням до відповідних сторінок класного журналу;
 • завершення заповнення класного журналу після унормування епідеміологічної ситуації за таким зразком: тематика навчального матеріалу, домашнє завдання а також форма роботи ( відео-уроки, відео-пояснення, відео-презентація, групові та індивідуальні консультації, аудіоповідомлення, відео майстер-клас, фотоповідомлення, робота з підручником, відеоповідомлення, посилання на телеуроки на You Tube каналі МОН;
 • звіт про пророблену роботу подати після стабілізації епідеміологічної ситуації;
 • для класних керівників:
 • створення групи у соціальній мережі Viber (по класах) для організації роботи під час карантину;
 • надання інформаціюї батькам щодо методів, форм організації навчання під час карантину;
 • забезпечення проведення бесід з безпеки життєдіяльності з використанням доступних технологій дистанційного навчання.

У 2019-2020 н.р. виховна робота в школі була спрямована на  реалізацію Конституції України, Закону  України «Про освіту», «Про загальну середню  освіту», Конвенції про права дитини, Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів  загальноосвітніх навчальних закладів України, Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 рр., Положення про спеціальну школу, Статуту школи, Правил внутрішнього трудового розпорядку. Форми і методи виховної роботи визначались  на  діагностичній основі  і були різноманітними.

Виховання в КЗ «Острозька спеціальна школа №2 І-ІІ ст.» РОР здійснюється за ціннісними ставленнями особистості до суспільства і держави; історичних, культурних  і духовних надбань рідного краю; сім’ї, родини, людей; до себе, природи, праці та мистецтва, які концентрують в собі всі напрямки національного виховання учнівської молоді.

За результатами моніторингу вихованості учнів у 2019-2020 н.р. обстежено —  99 учнів, з них високий рівень – 0%; хороший рівень –11,1% середній рівень – 57,6%, низький рівень – 31,3%. Рейтинг по класах за середнім балом наступний: І місце – 5-А кл.,; ІІ місце – 9 кл., ІІІ місце –8 -кл.; ІV місце – 7-Б кл.; V місце – 7-А кл.; VІ місце – 7-Г кл.; VІІ місце – 4-кл., 7-В кл.; VІІІ місце — 2-Б кл.; ІХ місце – 2 – А кл.; Х місце — 5 – Б кл.; ХІ місце — 1 – кл., ХІІ місце – 3- кл.

Якісний рівень вихованості школярів:

—        найвищий – 3.5 (ціннісне ставлення до себе);

—        найнижчий – 3.2 (ціннісне ставлення до суспільства і держави).

У порівнянні з результатами на початок навчального року  хороший рівень вихованості зменшився на 1,2%, середній зріс  – на 1,5%, а низький рівень вихованості зменшився на 0,3%.  У якісному порівнянні  результати змінилися суттєво у ціннісному ставленні дорідного краю (3,1 на 3.3%), до себе (з 3,3% на 3,5 %), до праці ( з 3,3 % на 3,4 %), до мистецтва (з 3,1 % на 3,3 %).

Всі виховні заходи у нашому закладі проводяться на високому професійному рівні. Слід зазначити, що продовжують застосовуватися  нові інноваційні форми виховної роботи, такі як: інформаційний день «Віконечко у світ» (1-4 класи), «Панорама» (5-9 класи), що проводиться в перший понеділок кожного місяця; у другий понеділок місяця — «День права»; щоп’ятниці  – трудова акція «Ми дбайливі господарі» для прибирання та благоустрою пришкільної території.  Вихованці з великим інтересом беруть участь у цих заходах, особливо слід відмітити: «День Вчителя» — Остапчук І. В.; «Свято осінніх іменинників» — Прокопець Ю. А.;  «Свічка пам’яті» (до Дня пам’яті жертв голодомору) — Борисюк Т. М.; тематичні дискотеки Борчаковська О. В., Лисенко М. В.; «Андріївські вечорниці» — Новак В. В.; гра-подорож «Твій друг – дорожній рух» — Дзиговська Д. Л; флешмоб до Дня Соборності України «Україно моя, у нас ти одна» — Мальчик М.М.; зустріч за круглим столом «Від Коляди до святої води» — Борчаковська О. В.; літературна світлиця «Ми не забудем тебе, Тарасе» — Прокопець Ю. А.; відео урок «Чорнобиль – наш біль і смуток» Борисюк Т. М.; квест «Пізнаємо великого Кобзаря» — Шевчук Л. М.

Традиційно проводяться свята День знань (Матвійчук Т.М.), Свято Миколая «Твори добро допоки ти існуєш….» (Поліщук С.В.), Новорічні свята (Башинська О.В., Краєвська Н.П.), 8 Березня «Спецвипуск шкільної газети «Діалог» (Лисенко М. В., Борчаковська О.В.),  День іменинника (Прокопець Ю.А., Сіроух Г.А.), на які запрошуються батьки, представники громадськості, органів місцевого самоврядування та державної влади. Дані заходи демонструють як професійні досягнення педагогів, так і творчі успіхи вихованців та поєднуються із проведенням батьківських зборів. Свято останнього дзвоника проведено у формі відео ролика «Срібний дзвоник кличе в літо».

Вихователі дошкілля 3 рази в рік проводять творчий звіт вихованців шляхом проведення традиційний свят: Свято осені  «Осіння пригода» (Ярмольчук С.С.), Новорічні ранки «Ой, ялинка в нас яка» (Плісецька А.А), «Зірка бажань» (Козуб О.В.). Дані свята демонструють досягнення наймолодших вихованців, поєднуються із проведенням батьківських зборів, до проведення яких залучаються заступники директора, практичний психолог, юрисконсульт, вчителі, де батьки мають змогу отримати відповіді на свої запитання, ознайомитися із особливостями переходу дітей від дошкільного навчання до початкової школи. У зв’язку з карантином свято «Прощання з дитсадком» вихователі трансформували у вигляді віртуальної листівки «Я в дитячому садку», та  відео презентації « Ми – веселі дітлахи».

На офіційному веб-сайті школи щопонеділка проводиться анонс подій, а щоп’ятниці звіт  із демонстрацією фото та коротким викладом-описом подій   у закладі, активного творчого життя вихованців, проведених виховних та навчальних заходів. У даному напрямку роботи слід відзначити та подякувати таким педагогам, які є членами  прес центру закладу (Лисенко М.В., Башинська О.В., Зінчук О.В.). Новою формою  роботи є стенд «Спеціальний кореспондент», який у вигляді фотосушки інформує про цікаві події у житті школи (фотокореспондент Башинська О.В.).

Результатом проекту «Шкільний музей» стало створення чотирьох експозицій, а саме: куточок  державної символіки, куточок народознавства, галерея гетьманської слави, «Вони захищали Батьківщину». Керівниками даних екскурсій є педагоги, ведучими та екскурсоводами — вихованці, а саме: куточок символіки – Дзиговська Д.Л. та учні 2 – А класу; куточок народознавства – Довга Ю.В. та учні 5 – А клас; галерея гетьманської слави – Сіроух Г.А. та учні 8- класу. Експозиція «Вони захищали Батьківщину» — об’єднує чотири окремих блоки  екскурсій: Козацтво – зразок європейської армії (Сіроух Г.А. та учні 8 – класу), Збройні сили України. Період Відродження (Новак В.В та учні 9 – класу), Українці збройних силах ІІ – світової війни (Семенюк Т.А. та учні 7 – Б класу), Збройні сили України сьогодні (Башинська О.В. та учні 7- Г класу).

На виконання заходів з реалізації обласної комплексної програми профілактики правопорушень в школі активізовано роботу  по формуванню в учнів життєвих компетенцій, зокрема  діють проекти «Школа – територія здоров’я» та «Об’єднаймося заради безпеки», що сприяють здоровому способу життя, співчуття, «розв’язання»  конфліктів, поведінки в умовах тиску, погроз, аналізу проблем прийняття рішень, мотивація успіху та тренування волі. У школі створено центр протидії булінгу, який очолює  заступник директора з виховної роботи Поліщук С.В.

Для формування свідомого ставлення дитини до свого здоров’я як основи інтелектуального та фізичного розвитку з вересня 2019 року введено посаду інструктора з фізичного виховання (Плісецький М.М.). У школі продовжує  функціонувати футбольний гурток, налагоджено графік тренувань двох вікових груп та 12 учнів є учасниками Острозької міської команди з флорболу.

Результатом мистецької діяльності всіх вікових груп є виставка художньої творчості вихованців. Слід відмітити, що під час проведення мистецьких заходів серед дітей панувала дружня атмосфера. Школярі виявляли  ініціативу, самостійність, колективізм, активно передавали враження. Заслуговує на увагу творча робота вихователя Бузинович Т. В., яка створювала експозиції дитячих виробів, зокрема  найбільш вдалими  були: «Діти України хочуть жити в мирі», «Осінній вернісаж», «Зимова казка», «Світ дитячої фантазії».

До активної діяльності учнів школи спонукає методично правильно організоване учнівське самоврядування, в якому важливу роль відіграють педагоги-консультанти. У центрі уваги учнівської ради – виховання ощадливого ставлення до шкільного майна, предметів побуту, особистих речей, формування почуття господаря. Представники інформаційної комісії відповідальні за випуск шкільної газети «Діалог».

Ефективною є робота в об’єднаннях за інтересами учнів, яка задовольняє  запитам більшості вихованців і спрямована на постійне розширення пізнавальної та творчої діяльності учнів. У школі створено мережу гуртків (танцювальний «Водограй», вокальний, декоративно прикладного мистецтва «Світ краси», ляльковий театр «Золотий ключик»,) до яких залучено 84 учнів.

 

 

 1. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу

Соціальний та медичний захист вихованців, збереження та зміцнення здоров’я учнів, забезпечення повноцінного харчування вихованців є пріоритетним напрямком діяльності адміністрації та працівників школи. Педагоги та медична служба докладають великих зусиль для забезпечення здоров’я та фізичного розвитку вихованців.

У закладі створено належні умови для соціальної адаптації вихованців та підготовки їх до самостійного життя. Значна увага приділяється питанням превентивного виховання. Під контролем адміністрації і педагогів стан відвідування вихованцями школи. Навчальний заклад співпрацює із службами у справах дітей, відділами кримінальної міліції у справах дітей, центром соціальних служб для сім’ї, молоді та спорту з метою попередження вчинення правопорушень, формування здорового способу життя.

У школі забезпечуються гарантії вихованців із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою та на влаштуванні дитячих будинків сімейного типу.

Успішно діє інформаційно-методичний центр завідувачем якого є Веруцька Руслана Антонівна. У навчальному закладі забезпечується електронний документообіг та робота веб-сайту, що налагоджує співпрацю з  управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями та дає можливість оперативно подавати інформацію про роботу школи.

Бібліотечний фонд систематично поповнюється підручниками. У центрі  знаходяться тематичні куточки, які постійно доповнюються, проводяться тематичні виставки, виховання бережного ставлення до книги.

Психологічна служба працює над згуртуванням дитячого колективу, щодо боротьби з негативними звичками школярів, подолання неадекватної реакції на зауваження, уміння поводити себе в громадських місцях.   Шкільний психолог вживає заходи для професійної орієнтації дітей, організовує тренінгові заняття, проводить обстеження та діагностику психологічного стану дітей, забезпечує ведення відповідної документації.

Медичний захист вихованців, робота з охорони здоров’я дітей здійснювалась медичною службою школи, зокрема лікарем-педіатром Бовкуновою Т. А. та медичними сестрами Муляр О. Б., Равською Т. В. Цю ланку роботи успішно координує Муляр О.Б.

Медичне обслуговування вихованців традиційно підтримується на високому рівні, наявний обладнаний медичний пункт, медикаменти, ізолятор, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Відповідно до законодавчих вимог медичний пункт оснащено обладнанням, холодильником для зберігання  імунобіологічних препаратів, щомісячно виділяються кошти на придбання лікарських засобів та перев’язувального матеріалу.

Медичний   блок включає  в  себе: оглядовий  кабінет, маніпуляційний кабінет, ізолятор  з  окремим  санвузлом, щеплювальний  кабінет.

Медична  служба виконує  певні завдання, зокрема надання  першої   та  невідкладної  допомоги. Щомісячно  виділяються  кошти на  придбання  перев’язувального  матеріалу, медичних  препаратів та  дезінфікуючих  засобів. Постійно  проводится  оновлення  аптечок  першої  допомоги  що  знаходяться  у  виробничих  майстернях, спортивному  залі,  на  харчоблоці  і в спальному  корпусі.

Медична  служба  організовує  госпіталізацію  учнів  за  наявності  показів, проводиться  щеплення  учнів  згідно щорічних  планів. Медична допомога вихованцям інтернатного закладу надається вчасно та безоплатно, проводиться плановий медичний огляд вихованців. Згідно графіку проводяться планові перевірки, зокрема Острозьким лабораторним центром, районним відділом держпродспоживслужби.

Організація  харчування учнів здійснюється відповідно до нормативів  працівниками кухні,  комірником, дієтсестрою. Відповідно вимог складено та завірено посезонне меню та вікових норм харчування. Проводиться щоденне складання меню-розкладки з подальшим обрахуванням згідно кількості учнів. Згідно нормативів здійснюється видача харчової сировини з складського приміщення на харчоблок. У школі забезпечується  збалансованість  харчування,  здійснюється щоденний бракераж готової продукції.

Вихованці закладу  забезпечуються  чотириразовим  харчуванням. Поточний  рік  ознаменувався  докорінними  змінами в  організації  харчування пов’язаними із запровадженням  системи  НАССР,  яка  передбачає  безпечність  харчового  продукту  та  продовольчої  сировини  від  виробника  до  споживача. Згідно  вимог  даної  системи під  переобладнання потрапив  харчовий  блок та  комора.

Таким  чином,  обладнано  окремий  вхід  в  складське  приміщення для  отримання  харчових  продуктів  та  харчової  сировини. Часткового   переобладнання  зазнав  харчовий  блок, обладнано  окреме  приміщення для  зберігання  та  розведення  дезінфікуючих  розчинів.  Частково  переобладнано  зони  харчових  потоків,  для  унеможливлення перетину  сирих  харчових  продуктів і харчової  сировини з  готовими  стравами. Закуплено додаткове  обладнання, зокрема електром’ясорубку  та  гастроємності. Поновлено  прибиральний  інвентар  та  спецодяг  для  кухарів.

 

 1. Матеріально-технічна база навчального закладу.

Навчальний заклад нараховує  9 будівель у яких розміщено 2 навчальні корпуси з усіма відповідними класними кімнатами та кабінетами, навчальні майстерні, спальний корпус, кухня, їдальня, бібліотека, зал для заняття спортом,  банно-пральний комплекс, склад, бухгалтерія, гараж, ізолятор, які забезпечені централізованим водогоном,  водовідведенням, наявні власні котельні, які працюють на газу. Стан будівель та приміщень закладу, системи опалення, водопостачання, електро- та пожежно захисна системи відповідають державним санітарним правилам та нормам.

У закладі обладнано зразкові класні кімнати, ритміко-гімнастична кімната, дві навчальні майстерні, кімната відпочинку «Світлиця», навчально-виховний центр, кабінет інформатики, логопедичний кабінет, кабінет практичного психолога, кімната для занять спортом, бібліотека. Закуплено корекційне обладнання, створені географічний та ігровий дитячі майданчики. Кожна класна кімната  забезпечена підручниками та методичними посібниками, роздатковим, дидактичним та корекційним матеріалом, інструктивними картками, інструкціями з техніки безпеки.

Медична частина школи забезпечена відповідно до вимог законодавства необхідним обладнанням. В школі функціонує  медичний блок: ізолятор, маніпуляційна, оглядовий кабінет, кабінет для щеплень. До послуг дітей зразкові спальні кімнати, кімнати гігієни, вестибюль, їдальня, банно-пральний комплекс, розраховані на 120 місць.

У 2019 році затверджено кошторис на рік у такому розмірі – 15210943,00 грн., з них кошти загального фонду – 15016876,00 грн., інші надходження спеціального фонду – 194067,00 грн.

З коштів загального фонду в 2019 році було закуплено:

 • продуктів харчування на суму 1462283,94 грн.;
 • медикаментів – 22435,00 грн.;

Кошторис на 2020 рік затверджений у сумі 16336023,00 грн., з них обласний бюджет – 6328700,00 грн., освітня субвенція – 9971400,00грн., та кошти на НУШ – 35923,00грн.

Протягом 2019-2020 навчального року було придбано:

 • канцтоварів – 14315,00 грн.;
 • запчастин до автомобілів – 11430,00 грн.;
 • матеріалів для господарських цілей – 50654,00 грн.;
 • бензину – 9537,00 грн.;
 • м’якого інвентарю– 37945,00 грн.

Також зроблено поточний ремонт теплотраси біля адмінприміщення на суму 69114,00 грн., в одній із котелень встановлено GPRS модеми для побутових лічильників газу – 2 штуки на суму 10200,00 грн., проведена атестація робочих місць за умовами праці, вартість якої 10413,46 грн.

На НУШ у 2019 році було виділено 51273,00 грн, з них  на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 28673,00 грн.; відрядні – 533,00 грн. та на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 22067,00 грн.

З даних коштів було придбано дидактичні матеріали на суму – 17759,00 грн., чотири учнівські комплекти (парта + стілець трансформери)  — 10914,00 грн., оплачено відрядження на суму – 533,00 грн та куплено проектор за 12000,00 грн. та ноутбук за 10067,00 грн.

Також за кошти обласного бюджету було придбано 4 учнівських комплекти (парта + стілець трансформери) на суму 12286,00 грн.

В 2019 році отримано гуманітарної допомоги на суму – 143684,00 грн. (миючі засоби, канцтовари, меблі, одяг та взуття, продукти харчування, підручники, вакцини).

Встановлений спортивно-ігровий майданчик вартістю 150000,00 грн. у склад якого входить: комплекс ігровий дитячий «Фортеця 3-1», пісочниця-трансформер, карусель зі штурвалом чотирьохмісна, гойдалка на пружині «Машинка», місток драбинка, комплекс гімнастичний з драбиною та гойдалкою на ланцюгах РЗ та 4 лавки без спинки.

В 2020 році планується поточний ремонт спортзалу (заміна вагонки) – 98000,00 грн.

За січень – травень 2020 року отримано гуманітарної допомоги на суму – 32787,00 грн. (миючі засоби, канцтовари, меблі, продукти харчування, медикаменти, вакцини).